امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۵:۳۷ بعد از ظهر

عمران

آمار و احتمالات مهندسی کارشناسی ناپیوسته – استاد قاسم نژاد

ریاضی ۱ اجرایی عمران – استاد قاسم نژاد

ریاضی ۲ – مهندسی اجرایی عمران-استاد قاسم نژاد

ریاضی ۶ کاردانی ساختمان – استاد قاسم نژاد

ریاضی ۷ کاردانی پیوسته ساختمان – استاد قاسم نژاد

طراحی اجزا عمران – استاد سجودی

جلسه ۱ ساختمانهای بتن مسلح – استاد احمدی

جلسه ۲ ساختمانهای بتن مسلح- استاد احمدی

جلسه ۳ ساختمانهای بتن مسلح- استاد احمدی

جلسه ۴ ساختمانهای بتن مسلح- استاد احمدی

جلسه ۵ ساختمانهای بتن مسلح- استاد احمدی

جلسه ۶ ساختمانهای بتن مسلح- استاد احمدی

جلسه ۷ ساختمانهای بتن مسلح- استاد احمدی

جلسه ۸ ساختمانهای بتن مسلح- استاد احمدی

جلسه ۱ آشنايي با زلزله و اثر آن بر سازه ها – استاد احمدی

جلسه ۲ آشنايي با زلزله و اثر آن بر سازه ها – استاد احمدی

جلسه ۳ آشنايي با زلزله و اثر آن بر سازه ها – استاد احمدی

جلسه ۴ آشنايي با زلزله و اثر آن بر سازه ها – استاد احمدی

جلسه ۵ آشنايي با زلزله و اثر آن بر سازه ها – استاد احمدی

جلسه ۶ آشنايي با زلزله و اثر آن بر سازه ها – استاد احمدی

جلسه ۷ آشنايي با زلزله و اثر آن بر سازه ها – استاد احمدی