امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۵:۴۰ بعد از ظهر

آموزش تصویری

ریاضی مهندسی- استاد قاسم نژاد- بخش توابع مختلط

ریاضی مهندسی- استاد قاسم نژاد- مشتق توابع مختلط

ریاضی مهندسی- استاد قاسم نژاد – توابع تحلیلی

ریاضی مهندسی- استاد قاسم نژاد – انتگرال مختلط

ریاضی مهندسی – استاد قاسم نژاد – جلسه دوم کلاس آنلاین

ریاضی مهندسی- بخش اعداد مختلط-استاد قاسم نژاد – کلاس آنلاین

رفع اشکال ریاضی مهندسی-استاد قاسم نژاد – کلاس آنلاین

سری و انتگرال فوریه ریاضی مهندسی- استاد قاسم نژاد – کلاس آنلاین

ریاضی عمومی۲ معماری- ریاضی ۱ اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته-استاد قاسم نژاد – کلاس آنلاین

بخش اول ریاضی کاربردی کارشناسی حسابداری- ریاضی ۷ کاردانی پیوسته ساختمان- ریاضی ۶ کاردانی تاسیسات- ریاضیات عمومی و مقدمات آمار کاردانی تاسیسات- ریاضی کاربردی کاردانی برق- ریاضی کاربردی کاردانی کامپیوتر-استاد قاسم نژاد – کلاس آنلاین

بخش دوم ریاضی کاربردی کارشناسی حسابداری- ریاضی ۷ کاردانی پیوسته ساختمان- ریاضی ۶ کاردانی تاسیسات- ریاضیات عمومی و مقدمات آمار کاردانی تاسیسات- ریاضی کاربردی کاردانی برق- ریاضی کاربردی کاردانی کامپیوتر-استاد قاسم نژاد- کلاس آنلاین

آمار و احتمالات – استاد قاسم نژاد -فصل ۱ – آمار توصیفی(مقطع کارشناسی)

آمار و احتمالات- استاد قاسم نژاد-فصل ۲(مقطع کارشناسی)

آمار واحتمالات مهندسی- فصل ۲ و ۳ ( مقطع کارشناسی) – کلاس آنلاین

آمار و احتمالات مهندسی – فصل ۴ (مقطع کارشناسی) – کلاس آنلاین

ریاضی گسسته – استاد قاسم نژاد – کلاس آنلاین

معادلات دیفرانسیل-استاد قاسم نژاد – کلاس آنلاین

کاربرد کامپیوتر در مدیریت ۱ – استاد فخرمحمدیان – جلسه ۱ آنلاین

کاربرد کامپیوتر در مدیریت ۱ – استاد فخرمحمدیان – جلسه ۲ آنلاین

بیان معماری ۲- جلسه چهارم – استاد جوری – کلاس آنلاین

طراحی معماری ۱- جلسه چهارم – استاد جوری – کلاس آنلاین

آشنایی با معماری اسلامی ۱- جلسه سوم – استاد جوری – کلاس آنلاین

آشنایی با معماری اسلامی ۲- جلسه سوم – استاد جوری – کلاس آنلاین

مقدمات طراحی معماری ۱- جلسه چهارم – استاد جوری – کلاس آنلاین

شناخت و طراحی معماری روستا- جلسه دوم – استاد جوری – کلاس آنلاین

شناخت و طراحی معماری روستا- جلسه سوم – استاد جوری – کلاس آنلاین

طرح معماری ۳- جلسه دوم – استاد جوری – کلاس آنلاین

آشنایی با معماری جهان – جلسه دوم استاد جوری – کلاس آنلاین

برداشت از بناهای تاریخی- جلسه دوم – استاد جوری – کلاس آنلاین

مقدمات طراحی معماری ۱ – استاد جوری – کلاس آنلاین

طراحی معماری ۱ – استاد جوری – کلاس آنلاین

شناخت و طراحی معماری روستا – استاد جوری -کلاس آنلاین

آشنایی با معماری اسلامی ۱ – استاد جوری – کلاس آنلاین

آشنایی با معماری اسلامی۱-جلسه اول – استاد جوری- کلاس آنلاین

آشنایی با معماری اسلامی ۲-جلسه اول -استاد جوری- کلاس آنلاین

آشنایی با معماری جهان- جلسه اول -استاد جوری- کلاس آنلاین

برداشت از بناهای تاریخی – جلسه اول -استاد جوری- کلاس آنلاین

بیان معماری ۲-جلسه اول -استاد جوری- کلاس آنلاین

مقدمات طراحی معماری ۱-جلسه اول -استاد جوری- کلاس آنلاین

شناخت و طراحی معماری روستا-جلسه اول -استاد جوری- کلاس آنلاین

تمرین معماری ۲- جلسه اول -استاد جوری- کلاس آنلاین

طرح ۳-جلسه اول -استاد جوری- کلاس آنلاین

عناصر جزئیات ساختمانی- استاد پورهادی – کلاس آنلاین