امروز دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۲ بعد از ظهر

کارشناسان آموزش

حميده فخرمحمديان: کارشناس مسئول آموزش

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

 

 

محدثه محمدی: کارشناس آموزش گروه های کامپیوتر، برق

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

 

 

رضا سروش : کارشناس آموزش گروه های  مکانیک ، تربیت بدنی ، حسابداری

رشته تحصیلی: کارشناسی حسابداری

 

حسين مجاهد : کارشناس مسئول نظام وظيفه، کارشناس تاییدیه تحصیلی، رئیس دفتر هیات امنا

رشته تحصیلی: مهندسی تکنولوژی عمران