امروز دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۶:۲۴ قبل از ظهر

مهندسی معماری

 

نام و نام خانوادگی

مریم جوری

مقطع

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

معماری

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

پست الکترونیک

سمت در موسسه

مدیر گروه معماری