امروز پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۴۶ بعد از ظهر

مهندسی عمران

 

 

نام و نام خانوادگی

رضا احمدی

مقطع

کارشناسی ارشد- دانشجوی دکتری

رشته تحصیلی

عمران – خاک

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی

دانشگاه شهید چمران اهواز

پست الکترونیک

سمت در موسسه

مدیر گروه عمران