امروز پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۳:۳۴ بعد از ظهر

مهندسی برق

نام و نام خانوادگی

محمدمهدی درجانی

مقطع

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

برق- قدرت

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی

دانشگاه تربیت مدرس

پست الکترونیک

سمت در موسسه

مدیر گروه برق