امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۰۱:۵۸ قبل از ظهر

معاونت اداری مالی

خزانه دار

آمنه قاسم نژاد

کارشناسی ارشد ریاضی

مدیر اداری و مالی

حسن میری

کارشناسی مدیریت صنعتی

کارپرداز

علی اکبر دوسکویی

کارشناسی حسابداری