امروز پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۲۴ قبل از ظهر

معاونت اداری مالی

خزانه دار

آقای مهندس حسین مجاهد

کارشناس عمران

مدیر اداری و مالی

آقای حسن میری

کارشناس مدیریت صنعتی

کارپرداز

آقای علی اکبر دوسکویی

کارشناس حسابداری