امروز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰۴:۴۲ قبل از ظهر

معاونت اداری مالی

مدیر اداری و مالی:

حسن میری

خزانه دار:

حسین مجاهد

 

تلفن: ۵۵۲۲۹۶۴۹

۵۵۲۲۱۲۸۱ داخلی ۱۰۵