امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۰۱:۱۴ قبل از ظهر

معاونت آموزشی دانشجویی

مهدی اقبالی نژاد
مدیر آموزش
کارشناسی ارشد ریاضی
عضو هیئت علمی دانشگاه کسری رامسر

محسن عسکری
مدیر دانشجویی
عضوهیئت علمی دانشگاه کسری رامسر
کارشناسی ارشد کامپیوتر
حمیده فخرمحمدیان
مدیرفرهنگی
کارشناسی ارشد
مدیریت آموزشی