امروز سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۵:۲۱ بعد از ظهر

مدیر فرهنگی

مدیر فرهنگی: حمیده فخرمحمدیان

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شرح وظایف مدیر فرهنگی

مديريت امور فرهنگی، فوق برنامه و تربيت بدنی موسسه در راستای بستر سازی، تدوين مقررات، هماهنگی، نظارت و ارزش يابی در حوزه های فرهنگــی، اجتماعی و ورزشی موسسه جهت نيل به مشارکت جمعی، توسعه فرهنگی، تعميق فکر و انديشه دينی، توانمند و جامعه پذير نمودن عناصر دانشگاهی و ايجاد نشاط و شادابی جسمی و روحی، از طريق برنامه­های راهبردی، در قالب واحدهای ذيل ساماندهی و اجرای وظايف خود را دنبال می کند.

 اهم وظايف عبارت است از:

* تدوين و اجرای طرحهای علمی در جهت افزايش مشارکت دانشجويان در فعاليتهای اجتماعی، سياسی و فرهنگی موسسه.

* ارتباط مستمر با تشکلهای اسلامی و کانونهای اجتماعی دانشجويان در جهت حمايت مادی و معنوی آنها .

* برنامه ريزی و اجرای برنامه هايی که متناسب با نيازها، رشد آگاهی وتقويت توان تجزيه و تحليل دانشگاهيان در حوزه مسائل فرهنگی اجتماعی و سياسی را به دنبال دارد .

* برنامه ريزی و اجرای برنامه های مفيد در مناسبتهای ملی .

* نظارت و پيگيری مستمر در امر اجرای بخشنامه ها، آيين نامه ها و دستور العملهای شورای انقلاب فرهنگی و وزارت علوم  و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه در حوزه مسائل سياسی واجتماعی مرتبط با موسسه. 

* مطالعه و برنامه ريزی جهت ايجاد بسترهای مناسب برای شکوفايی استعدادهای هنری و ادبی و علمی دانشجويان ترجيحا در قالب کانونهای دانشجويی و انجمنهای علمی .

* سازماندهی و نظارت بر فعاليتهای کانونهای ادبی وهنری و انجمنهای علمی .

* پشتيبانی آموزشی ،فکری و تجهيزاتی از کانونهای ادبی و هنری و انجمنهای علمی دانشجويان .

* مطالعه و تدوين طرحهای مناسب جهت تعميق اخلاق انسانی و مبانی فکری و دينی از طريق برنامه های ادبی و هنری.

* پيگيری و ايجاد تسهيلات لازم به منظور حضور فعال دانشجويان در جشنواره ها و نمايشگاههای ادبی و هنری سراسری .

* پشتيبانی مادی و معنوی از نشريات دانشگاهی .

* مطالعه و برنامه ريزی جهت ايجاد و گسترش کانونهای دينی ، فکری و مطالعاتی و انجمنهای علمی دانشگاهيان .

* پيگيری و حمايت از فعاليتهای دينی تشکلهای اسلامی دانشگاهيان .

*برنامه ريزی و اجرای برنامه های فکری ، فرهنگی و دينی در سطح موسسه، به ويژه در مناسبتهای مذهبی .

*پيگيری و ايجاد تسهيلات لازم به منظور حضور دانشجويان در همايش ها ،مراسم و برنامه های دينی سراسری و منطقه ای.

*مطالعه و شناسايی چالشها ، شبهات و گرايشات و دانشجويان و دانشگاهيان در حوزه مسائل اعتقادی و فکری و برنامه ريزی     در جهت ايجاد نيازهای حقيقی در سطوح مختلف فکری جامعه دانشگاهی.

* مطالعه و برنامه ريزی جهت ارتقاء سطح امور فوق برنامه و پر کردن اوقات فراغت دانشجويان.

*مطالعه، سياستگزاری و برنامه ريزی در خصوص اردوهای بلند مد ت و کوتاه­مدت فرهنگی ، زيارتی و تفريحی با رويکرد افزايش اثربخشی و کارآيی اردوها.

* برنامه ريزی جهت اجرای طرح گردشگری ملی جوانان و اعزام دانشجويان به اردوهای سراسری .

* نظارت و ارزيابی فعاليت های اردويی و فوق برنامه تشکلها و کانونهای دانشجويی .

* حمايت و پشتيبانی از فعاليتهای سالم فوق برنامه تشکلها و کانونهای دانشجويی .

* مطالعه، سياستگزاری وبرنامه ريزی به منظور اجرای مناسب جشنهای فارغ التحصيلی دانشجويان .

* پيگيری امور ازدواج دانشجويان با همکاری ستاد ازدواج دانشجويی و نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه مازندران.

* برنامه ريزی واجرای برنامه مناسب در خصوص افزايش آگاهيهای فرهنگی اجتماعی دانشجويان جديد الورود.

* تدوين عملکرد حوزه مديريت فرهنگی و فوق برنامه موسسه.

*مسئوليت اجرايی دبير خانه شورای فرهنگی موسسه طبق آيين نامه تشکيل شورای فرهنگی موسسه.

* تهيه ،تنظيم و فراهم نمودن امکانات ورزشی برای اجرای برنامه های آموزشی ورزشی دانشجويان .

* پيشنهاد وبرنامه ريزی مسابقات و رقابتهای مختلف ورزشی به مناسبتهای مختلف.

* ايجاد انگيزه وتشويق دانشجويان جهت شرکت فعالانه در فعاليتهای ورزشی.

* همکاری در تهيه و تنظيم قراردادهای ورزشی .

* تهيه وتنظيم تقويم ورزشی برای دانشجويان واجرای آن .