امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۰۳:۱۲ قبل از ظهر

علوم پایه

فایل های مربوط به استاد قاسم نژاددر گروه مربوطه در سایت بارگذاری گردیده است.

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس-استاد حلاجیان

فیزیک پیش – استاد حلاجیان

فیزیک حرارت – استاد حلاجیان

فیزیک عمومی – استاد حلاجیان

فیزیک مکانیک – استاد حلاجیان

زبان عمومی – استاد اسدنژاد (زبان عمومی استاد اسد نژاد شامل فقط ترجمه متن و لغت)

گرامر زبان عمومی – استاد اسدنژاد

زبان فنی گروه عمران و معماری

شماره ۱٫۱دوتا پاراگراف اول.

شماره ۱٫۲٫۱ ،۱٫۲٫۲،۱٫۲٫۴،۱٫۲٫۵: ۱٫۵: ۲٫۱ کل پارگراف

۲٫۳کل پاراگراف, ۳٫۱٫۱کل دوتا پاراگراف

: ۳٫۳دوتا پارگراف و۳٫ ۳٫۳ دوتا پاراگراف

۴٫۶هر سه تا پاراگراف

زبان پیش و گرامر – استاد اسدنژاد(۴ درس اول شامل فقط ۴ متن و ۴ گرامر)

ریاضی پیش – استاد اقبالی نژاد

محاسبات عددی – استاد اقبالی

ریاضیات مهندسی – استاد اقبالی نژاد

ریاضی عمومی (۱) – استاد اقبالی نژاد

ریاضی کاربردی (۶) – استاد اقبالی نژاد

معادلات دیفرانسیل – استاد اقبالی نژاد